Kẻ kề lưỡi rựa vào cổ chủ cây xăng, cướp tài sản ở Quảng Nam lĩnh án